Agora CE hledá posilu

Agora nabírá

Veřejné setkání v Hostavicích

Veřejné setkání společně připravili MČ Prahy 14 a Agora CE jako jednu z ukázkových aktivit, které ověřují připravovaný Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti. Společná realizace aktivit podobných této (kulatý stůl pro místní neziskové organizace, veřejné projednání návrhu aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb a koncepce rozvoje dětských hřišť) má přinést zkvalitnění způsobu zapojení občanů a zvýšení schopnosti ÚMČ tyto aktivity dále samostatně připravovat, realizovat a využívat jejich výsledků. 

Veřejné setkání se konalo ve čtvrtek 16. 6. 2011 od 18 do 20 hodin v Hostavicích v prostoru zámeckého parku v Pilské ulici. Setkání sloužilo ke zjištění, jak vnímají obyvatelé Hostavic podmínky pro trávení volného času, společenské či kulturní aktivity a jakou mají představu o budoucím využití zámeckého parku „Pilská“

Úvodní slovo starosty MČ Praha 14
Setkání se aktivně účastnilo na čtyřicet občanů, kteří diskutovali ve 4 skupinách. Přítomni byli také zástupci ÚMČ Praha 14 (oddělení územního rozvoje a komunikace s občany a odboru životního prostředí) a jeho vedení, kteří v průběhu diskuze v jednotlivých skupinách odpovídali na případné dotazy občanů.
Veřejné setkání lze považovat za úspěšné. Přes avizovanou blokádu Prahy, kdy řada Pražanů o víkendu odjížděla mimo území hlavního města, se občané sešli a aktivně se zapojili do diskuze. Potěšující byl zájem početné skupiny účastníků setkání, kteří zanechali kontakt s žádostí o další informování o výsledcích setkání a následných krocích. 
Diskuse ve skupiněLeitmotivem setkání se stal park „Pilská“ a jeho budoucí využití a do určité míry také citlivé téma jeho pronájmu Vysoké škole Palestra. 
Diskuze se postupně obrátila také k dalším tématům spjatých s volným časem, kulturními a společenskými aktivitami, která jsou pro občany Hostavic zásadní. Přesto, že řada navrhovaných řešení spočívala ve využívání zámeckého parku „Pilská“ jeho sportovního zázemí a budovy školy, najdeme zde také obecně vyjadřovanou potřebu určitého zázemí či komunitního centra pro realizaci kulturně společenských aktivit, případně velmi konkrétní připomínky k bariérám a využívání veřejného prostoru. 
Diskuze věnovaná samotnému parku „Pilská“ ukazuje, že budoucí podobu si přítomní občané většinou představují poměrně minimalisticky. Hlavní požadavky na budoucí podobu parku spočívají v rekonstrukci a pravidelné údržbě parku a doplnění parteru o některé nové prvky. 
Závěr setkání patřil shrnutí a zhodnocení akce včetně nastínění dalších kroků ze strany vedení MČ. Ty povedou v první řadě, dle slov starosty Radka Vondry, ke zhodnocení náročnosti požadovaných změn, návrhu možných řešení a případně k jejich realizaci. O těchto krocích bude veřejnost informována.

Veřejné setkání v Hostavicích